การเตรียมตัวเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น

ก่อนวันเดินทาง กรุณาตรวจสอบ โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น วันเดินทาง และเวลานัดหมายกับเจ้าหน้าที่ ของบริษัททัวร์ หรือตรวจสอบว่าท่านได้รับใบนัดหมาย และการเตรียมตัวเดินทาง พร้อมรายชื่อผู้เดินทาง ตรงกับที่ท่านได้จองไว้หรือไม่ (ปกติเจ้าหน้าที่ จะส่งใบนัดหมายให้ผู้เดินทาง ทุกท่าน ก่อนเดินทาง ประมาณ 5-10 วัน โดยจะส่งให้ทาง e-mail หรือ fax ถ้าท่านไม่ได้รับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ท่านทำการจองทัวร์ไว้) และ ควรให้เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อท่านได้ ระหว่างเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น (ปกติทางบริษัทฯ จะเก็บบันทึกเบอร์โทรของลูกค้า ตอนที่ทำจองเข้ามา ซึ่งถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง)

นอกจากนี้ หากท่านมีโรคประจำตัว หรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้ หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกาย หรือจะมีการแยกตัวระหว่างวันเดินทาง, ญาติมาพบ ควรแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า (ถ้าท่านต้องการออกนอกกรุ๊ปทัวร์ในระหว่างเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนทำการจอง ซึ่งทางบริษัท ของสงวนสิทธิ์พิจารณารับ หรือไม่เป็นกรณีๆ ไป)

วันเดินทาง

ควรเตรียมเอกสารส่วนตัวให้ครบ กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ปกติแล้วทางผู้บริษัทฯ จะจัดสำรองไว้ให้ สามารถรับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ทำเช็คลิส สำหรับเอกสารที่จะต้องเตรียมไปในวันเดินทาง ส่วนกระเป๋าสตางค์/เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องประดับ/พาสปอร์ต/บัตรเครดิต/เอกสารสำคัญ/กล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ/ยาประจำตัว ควรพกติดตัวเสมอ

!!! อย่าลืมนำ Passport เล่มจริง ของผู้เดินทางทุกท่าน ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (เป็นเล่มที่ส่งสำเนาให้บริษัททัวร์ ในการออกตั๋ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเล่ม Passport กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วน) 

ตั้งแต่ 1 พ.ย.2565 ผู้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ต้องมีวัคซีนโควิด อย่างน้อย 3 เข็ม โดยขอ E-vaccine passport ใน app หมอพร้อมไว้ และลงทะเบียน Visit Japan

หมายเหตุ ถ้าท่านส่ง Passport เล่มจริงให้บริษัททัวร์ แล้ว เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปจะคืนให้ท่าน ณ วันเดินทาง หลังจากทำการเช็คอินแล้ว


ตามประกาศจาก Website สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556)

เรื่อง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 ทำให้คนไทย ที่ถือ Passport ไทย ไม่ต้องขอ VISA และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน

ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ เอกสารเพิ่มเติมที่ควรนำติดตัวไป มีดังนี้

-          ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัททัวร์ จะแจกให้วันเดินทาง)

-          สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

-          ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัททัวร์ จะแจกให้วันเดินทาง)

-          หลักฐานการทำงาน เช่น นามบัตร บัตรพนักงาน จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 


 

ข้อมูลทั่วไป สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่น

เวลาที่แตกต่าง : เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เช่น เวลาที่ประเทศไทย 8 โมงเช้า เวลาที่ ญี่ปุ่นจะเป็น 10 โมงเช้า เป็นต้น)

อุณหภูมิ         : ประเทศญี่ปุ่น มี 4 ฤดู ทำให้มีความแตกต่างของสภาพอากาศ ในแต่ละเดือนที่เดินทาง ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพอากาศกับเจ้าหน้าที่ บริษัททัวร์ ก่อนเดินทาง (โดยปกติทาง Let Go Japan จะแจ้งล่วงหน้าประมาณ 5-7 วัน)

สภาวะอากาศ  : เสื้อผ้าที่เตรียมไว้สำหรับเดินทาง ควรเตรียมเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพอากาศและอุณหภูมิของช่วงที่จะเดินทาง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะอากาศจึงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว)

การแต่งกาย   : เสื้อผ้าที่เตรียมไว้สำหรับเดินทาง ควรเตรียมเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพอากาศและอุณหภูมิของช่วงที่จะเดินทาง และควรจะมีร่มติดตัวไปด้วย

กระเป๋าเดินทาง: กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกินทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ... ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น

เงินตรา          : เยน เป็นสกุลเงินของญี่ปุ่น ในสถานที่ช้อปปิ้งโดยทั่วๆไปจะใช้เงินเยนเท่านั้น ... ส่วนดอลล่าห์สหรัฐฯ แลกตามธนาคาร และโรงแรมทุกแห่ง .... อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 32บาทต่อ100เยน ( ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 กรุณาเช็คอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารอีกครั้ง)
*** ขนาดของธนบัตรมีใบละ 1,000 / 2,000 / 5,000 / 10,000 เยน และเหรียญ 1, 5, 10, 50, 100 และ 500 เยน ***

บัตรเครดิต     : ใช้ได้ตามโรงแรม ห้องอาหารและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ โดยมากจะเป็นบัตรวีซ่าและบัตรอเมริกันเอ๊กซ์เพรส

ภาษา            : ญี่ปุ่นเป็นชาตินิยม ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก ... ภาษาอังกฤษใช้ได้ค่อนข้างน้อยมาก (ยกเว้นตามเมืองใหญ่ๆ ในห้างสรรพสินค้า)

japan-plug

กระแสไฟฟ้า  : 110 โวลท์ (ประเทศไทย 220 โวลท์), ปลั๊กจะเป็นแบบหัวแบนเท่านั้น

                     (ควรนำหัวต่อปลั๊กแบบแบนไปเอง เนื่องจากทางโรงแรมอาจมีไว้ให้บริการไม่เพียงพอ)

น้ำดื่ม            : เมืองต่างๆ ในญี่ปุ่นมีบริการน้ำประปาไว้ให้ และน้ำประปาทุกแห่งปลอดภัยสามารถดื่มได้

ยารักษาโรค    : ท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณาน้ำยาติดตัวไปด้วย และกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ทราบด้วย

ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร:

 • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น จะพิจารณาให้เฉพาะ นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้น!  ที่ผ่านเข้าเมืองได้และอาจต้องพิจารณาประกอบกับหลักฐานเพิ่มเติม อาทิ บัตรประชาชน, บัตรพนักงาน หรือเครดิตการ์ด เป็นต้น ...

(ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมดสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้หรือค่าทัวร์บางส่วนสำหรับผู้ที่เปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวขณะเดินทาง)

 • การนำเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษี ... ทางด่านศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 3 ขวด, บุหรี่ 400 มวน, ยาสูบ 500 กรัม หรือซิการ์ 100 มวน , น้ำหอม 2 ออนซ์, ของกำนัลตลอดจนของที่ระลึก มูลค่าไม่เกิน2 แสนเยน  มิฉะนั้น ต้องเสียภาษี (สำหรับบุคคลที่อายุยังไม่ถึง19 ปี และอายุเพียง19ปี ไม่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่หรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอร์ได้) ส่วนระเบียบเกี่ยวกับอนามัยพืช ผลไม้ อาหารต่างๆ ห้ามนำเข้าทั้งสิ้น !!!

ช่วงเวลาเปิด-ปิดร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า:

 • ร้านค้าโดยทั่วไปเปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 10:0020:00 นาฬิกา
 • ห้างสรรพสินค้าจะปิดทำการในวันธรรมดา 1 วันต่อสัปดาห์  วันหยุดของห้างจะไม่ตรงกันทุกห้าง โปรดสังเกตว่าห้างสรรพ  สินค้ามักจะปิดเร็วกว่าร้านค้าอื่นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง  (ราวๆ 19:00 นาฬิกา)

สินค้าที่น่าซื้อ   : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์, กล้องถ่ายรูป, แว่นตา, นาฬิกา, เครื่องสำอาง, ชาเขียว, ชุดยูคาตะ, ขนมพื้นเมืองหลายชนิด เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นต้น

บริการด้านโทรศัพท์ :

 • บัตรโทรศัพท์มีขายทั่วไปตามเคาน์เตอร์โรงแรม, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ท่องเที่ยว  ราคาเริ่ม 1,000 เยน

โทรกลับประเทศไทย      กรุงเทพฯ      : 001-010-662-หมายเลขโทรศัพท์เจ็ดหลัก

                               ต่างจังหวัด    : 001-010-66 ตามด้วยรหัสเมืองโดยตัดศูนย์ออก-หมายเลขโทรศัพท์หกหลัก

โทรภายในญี่ปุ่น                             : รหัสเมือง / มือถือ – หมายเลขโทรศัพท์

*** โทรศัพท์สาธารณะมีทั้งแบบใช้เหรียญ และใช้บัตร สำหรับการโทรศัพท์ภายในเขตเดียวกันไม่ต้องใช้รหัสเขต และจะเสียค่าโทรศัพท์นาทีละประมาณ 35 บาท ***

สิ่งที่ควรทราบ  :

 • เหตุฉุกเฉินติดต่อหมายเลข ตำรวจหมายเลข 110 / ดับเพลิง, รถพยาบาล 119
 • หน่วยงานตำรวจให้ข่าวสารภาษาอังกฤษทั่วไป 3501-0110 / แจ้งของหาย-รับของหายคืน 03-3814-4151

ในกรณีฉุกเฉิน ท่านใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องหยอดเหรียญ 10 เยน ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะ เพียงแต่กดปุ่มสีแดงที่เครื่องโทรศัพท์ก่อนหมุนเรียก, หากท่านต้องการแพทย์หรือปฐมพยาบาล โปรดติดต่อโรงแรมที่เคาน์เตอร์รับแขกด้านหน้าหรือขอร้องใครสักคนแถวๆ นั้น

คำพูดภาษาญี่ปุ่น “ขอร้องให้ช่วยพาไปพบแพทย์” คือ อิช่ะ นิ ทสึเรเต๊ะ อิตเต๊ะ กุดาไซ

“ตามหมอให้หน่อย” คือ อิช่ะ โอ๊ะ ย่นเด๊ะ กุดาไซ

ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ :

 • สวัสดีตอนเช้า                       : Ohayoogozai-masu
 • สวัสดีตอนกลางวัน                 : Kon-nichi-wa
 • สวัสดีตอนเย็น                      : Komban-wa
 • ขอบคุณ                             : Arigato
 • ลาก่อน                              : Sayonara
 • ขอโทษ (Sorry)                  : Gomen-nasai
 • ขอโทษ (Excuse me)          : Sumi-masen

 ผู้โดยสารกรุณาเตรียมสัมภาระก่อนเดินทางออกจากสนามบินทั้งไทยและญี่ปุ่น

1. นำสัมภาระที่เป็นของเหลวใส่ในกระเป๋าใบใหญ่เพื่อ Load ขึ้นเครื่อง

2. ของเหลวที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่อง ได้แก่ ยา, นมสำหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆที่จำเป็นระหว่างการเดินทาง (ต้องบรรจุถุงพลาสติก เตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ)

3. กรุณาถอดเสื้อคลุม และอุปกรณ์อิเลคทรอนิค ทุกชนิด ใส่ถาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่อง

*** หมายเหตุ กรณีที่จำเป็นต้องนำของเหลวถือขึ้นเครื่อง ***

 • กรุณานำของเหลวบรรจุใส่ถุงพลาสติกใสสามรถเปิดปิดถุงได้ ขนาด 20*20 เซนติเมตรเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
 • ของเหลวแต่ละชนิดมีขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หรือ น้อยกว่า (น้ำหนักรวมไม่เกิน 1 ลิตร)
 • ถุงพลาสติกใสที่บรรจุของเหลวสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น

 

กรมการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มใช้ระบบใหม่ ในการตรวจคนเข้าเมือง

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550

japan arrival step

ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จะอ่านบันทึกลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษ
 2. พร้อมถ่ายรูปหน้าตรง
 3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการพิจารณา และซักถามข้อมูล

** ในกรณีชาวต่างชาติซึ่งไม่อยู่ตามเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น และหากปฏิเสธการอ่านลายนิ้วมือพร้อมการถ่ายรูปแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเข้าประเทศญี่ปุ่นและผลักดันให้กลับประเทศ **

 

ยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

 1. บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พำนักถาวรเป็นกรณีพิเศษ
 2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
 3. บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการรับรองสถานภาพการพำนักในฐานะนักการทูตและข้าราชการ
 4. บุคคลที่ได้รับการเชิญจากหน่วยงานราชการในประเทศญี่ปุ่น
 5. บุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับบุคคลในข้อ(3)และ(4) ตามกฎระเบียบ

ข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น

***********************

ทาง ทีมงาน Let Go Japan ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกไปทัวร์ญี่ปุ่นกับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสนุกสนานไปกับทัวร์ญี่ปุ่น ตลอดการเดินทาง